បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​2​ជើង​ទី​1 កា​មេ​រូ​ន កូត​ឌី​វ័​រ អាហ្វ្រិក និង​កេ​ន​យ៉ា រឹង​មាំ​ជាង​គូប្រកួត

Madagascar  V Senegal
Madagascar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Madagascar 0-0 Angola
10-15 Central Africa 0-3 Madagascar
10-15 Madagascar 2-2 Central Africa             
Senegal  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Algeria 1-0 Senegal
10-15 Guinea 2-0 Senegal
10-15 Senegal 3-1 Guinea       
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)    
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

Comoros  V Ghana
Comoros លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-3-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Comoros 0-1 Uganda
10-15 Comoros 0-0 Lesotho
10-15 Lesotho 1-1 Comoros
Ghana  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Canada 1-1 Ghana
10-15 Ghana 2-1 Cote d’Ivoire
10-15 Cote d’Ivoire 1-0 Ghana       
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​)  
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Kenya  V Cape Verde
Kenya លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Kenya 1-2 Zambia
10-15 Mauritius 2-5 Kenya
10-15 Kenya 0-0 Mauritius
Cape Verde  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Portugal 0-2 Cape Verde
06-15 Cape Verde 7-1 Sao Tome Eprincipe
09-15 Libya 1-2 Cape Verde       
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)   
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Libya  V Rwanda
Libya លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Libya 1-2 Cape Verde
10-15 Tunisia 1-0 Libya
10-15 Libya 0-4 Morocco
Rwanda  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-15 Rwanda 3-1 Ethiopia
09-15 Rwanda 0-1 Ghana
09-15 Rwanda 0-1 Gabon       
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
05-14 Rwanda 3-0 Libya
05-14 Libya 0-0 Rwanda
03-13 Rwanda 0-1 Libya
05-12 Libya 2-0 Rwanda
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)   
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Angola  V South Africa
Angola លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Madagascar 0-0 Angola
10-15 South Africa 0-2 Angola
10-15 Angola 1-2 South Africa
South Africa  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Honduras 1-1 South Africa
10-15 South Africa 0-2 Angola
10-15 Angola 1-2 South Africa       
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Angola 1-2 South Africa
10-15 South Africa 0-2 Angola
06-15 South Africa 2-1 Angola
01-13 South Africa 2-0 Angola
01-08 South Africa 1-1 Angola
02-98 South Africa 0-0 Angola
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)   
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Niger  V Cameroon
Niger លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Niger 4-0 Somalia
10-15 Niger 2-0 Togo
10-15 Togo 1-1 Niger
Cameroon  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Nigeria 3-0 Cameroon
10-15 Cameroon 0-0 Congo
10-15 Congo 0-1 Cameroon  
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)   
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​)  
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Liberia  V Cote d’Ivoire
Liberia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Liberia 1-0 Tunisia
10-15 Liberia 1-1 Guinea-Bissau
10-15 Guinea-Bissau 1-3 Liberia
Cote d’Ivoire  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Morocco 0-1 Cote d’Ivoire
10-15 Ghana 2-1 Cote d’Ivoire
10-15 Cote d’Ivoire 1-0 Ghana      
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)   
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Mauritania  V Tunisia
Mauritania លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Mauritania 4-0 South Sudan
10-15 Mali 2-1 Mauritania
10-15 Mauritania 1-1 Mali
Tunisia  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Tunisia 3-3 Gabon
10-15 Tunisia 1-0 Libya
10-15 Tunisia 2-3 Morocco      
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
04-00 Tunisia 3-0 Mauritania
04-00 Mauritania 1-2 Tunisia
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​)  
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Swaziland  V Nigeria
Swaziland លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Swaziland 2-2 Malawi
10-15 Djibouti 0-6  Swaziland
10-15  Swaziland 2-1 Djibouti
 Nigeria  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Nigeria 3-0 Cameroon
10-15 Nigeria 2-0 Burkina Faso
10-15 Burkina Faso 0-0 Nigeria       
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)    
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  • បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​2​ជើង​ទី​1 កា​មេ​រូ​ន កូត​ឌី​វ័​រ អាហ្វ្រិក និង​កេ​ន​យ៉ា រឹង​មាំ​ជាង​គូប្រកួត已关闭评论
  • 209 views
  • Hide Sidebar
    A+