តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?


តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៥៨​មក​​​​ទល់​​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​វា​មាន​រយៈ​ពេល​ជិត​៦០​ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ម៉ូតូ​ហុងដា​អាគុប​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​លើ​ទីផ្សារ។ រយៈពេល​ដ៏​យូរ​អង្វែង​នេះ​ឃើញ​ថា​ ​ម៉ូតូ​អាគុប​នៅ​តែ​​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​ពី​សំណាក់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ ទោះ​បី​ជា​វា​បាន​ប្រែប្រួល​រូបរាង​និង​សមត្ថភាព​យ៉ាង​ក្ដី។

 

រូបភាព​ខាង​ក្រោម​​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រែ​ប្រួល​រូបរាង​របស់​ម៉ូតូ​ដ៏​ពេញ​និយម​នេះ៖

 

-ឆ្នាំ​១៩៥៨

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

 

-ឆ្នាំ​១៩៦១

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

 

-ឆ្នាំ​១៩៦៦

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​១៩៧៨

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

 

-ឆ្នាំ​១៩៨២

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​១៩៩៧

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០០៥

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០០៦

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០០៧

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០០៩

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០១១

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០១៣

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

-ឆ្នាំ​២០១៥

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

 

-ឆ្នាំ​២០១៦(រូបរាង​គំរូ)

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

ក្នុង​ចំណោម​រូបរាង​ខាង​លើ​តើ​ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ចិត្ត​រូបរាង​នៅ​ឆ្នាំ​ណា​ខ្លាំង​ជាង​គេ?

 

ចុច​អាន៖ ហុងដា​បង្ហាញ​រូបរាង​គំរូ​​​របស់​​ម៉ូតូ​​អាគុប​ស៊េរី​ថ្មី​ ​រូបរាង​​បែប​បុរាណ​​​​​​​​​​​

 

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព​និង​រូបភាព៖ ​​​​​​​​​​បរទេស

នាំមកជូនដោយ

តាំង​ចេញ​ដំបូង​រហូត​មក​ដល់​ឥឡូវ ​​ម៉ូតូ​អាគុប​​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?