អ្នកស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅប៉ារីស​កើនដល់​១៤០នាក់ហើយ

សារព័ត៌មានបារាំង Le Monde បាន​ផ្សាយឲ្យដឹងថា ចំនួន​អ្នកស្លាប់បានកើនដល់​១៤០នាក់ហើយ​នៅក្នុង​ការវាយប្រហារភេរវកម្ម​នៅប៉ារីស។

​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​