ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ភ្នំពេញ : ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជនអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ ជុំទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ស្ថិតនៅលើ ទីលានបាល់ទាត់ Premium Sport Club រវាងក្រុមបាល់ទាត់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងក្រុមបាល់ទាត់ របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី ជាលទ្ធផល ក្រុមកីឡាករ មកពីក្រសួងធនធានទឹក បានបំបាក់ក្រុមកីឡាករ មកពីក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងលទ្ធផល ១៤-២ ។

តាមរយ:លទ្ធផល នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ជុំទី២ បានទទួលដ៏គាប់ចិត្តខាងលើនេះ លោករដ្ឋមន្រ្តី លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក បានឧបត្ថម្ភ ថវិកា ១៥០០ដុល្លារ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ឧបត្ថម្ភថវិកា ១០០០ដុល្លារ។

លោក ចាន់ យុត្ថា អ្នកដឹកនាំក្រុមកីឡាករបាលទាត់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក បានថ្លែងថា បើទោះបីនៅពេលនេះ ក្រុមកីឡាកររបស់យើង ទទួលបានលទ្ធផល ល្អក៏ដោយ តែខឹងខិតខំ ហ្វឹកហ្វាត់កាន់តែខ្លាំងឡើង ដើម្បីយកឈ្នះ នាការប្រកួតលើកក្រោយទៀត រហូតទទួលបានពានរង្វាន់ធំ ៕

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2

ការប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ មិត្តភាពយុវជន អន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រសួងធនធានទឹក បំបាក់ក្រសួង កិច្ចការនារី 14-2