លោក សម រង្ស៊ី មិនមែន​កំសាក តែ​ជា​អ្នកនយោបាយ​ស្គាល់​កាលៈទេសៈ​!

លោក សម រង្ស៊ី មិនមែន​កំសាក តែ​ជា​អ្នកនយោបាយ​ស្គាល់​កាលៈទេសៈ​! ​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​