អស់​ក្តីបារម្ភ​ទៀតហើយ ទោះជា​គ្មាន​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត ក៏​អាច​ប្រើប្រាស់ Google Map បានដែរ

​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា Google បានដាក់​បន្ថែម​នូវ​មុខងារ​ថ្មី​មួយ​ទៅលើ Map App ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទាញយក​នូវ​ផែនទី​ដ៏​លម្អិត​នៅ​តំបន់​ណាមួយ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគេ​អាច​ស្វែងរក​ផ្លូវ ទោះបីជា​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួកគេ​គ្មាន​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​ក៏ដោយ​។​