ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​អនុ​វត្ត​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់​ខ្លួន សម រង្ស៊ី

ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​អនុ​វត្ត​ដីកា​បង្គាប់​ឱ្យ​ចាប់​ខ្លួន សម រង្ស៊ី