ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើត​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​២​គោលដៅ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បី​ចាប់ខ្លួន​លោក​សម រង្សី

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្កើត​គណ​:​ក​ម្មា​ធិ​ការ ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​២​គោលដៅ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង ខេត្តសៀមរាប ដើម្បី​ចាប់ខ្លួន​លោក​សម រង្សី