អ្នក​និពន្ធ​វ័យ​ក្មេង៖ “យើង​មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​បទ​ថ្មី​ខ្លួន​ឯង ហេតុ​អី​យើង​ត្រូវ​ចម្លង​ពី​គេ!”


អ្នក​និពន្ធ​វ័យ​ក្មេង៖ “យើង​មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​បទ​ថ្មី​ខ្លួន​ឯង ហេតុ​អី​យើង​ត្រូវ​ចម្លង​ពី​គេ!”

សិល្បករ​វ័យ​ក្មេង​របស់​យើង​៣​នាក់​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​បទ​ចម្រៀង​មាន​បទ​ភ្លេង​ថ្មីៗ បាន​បង្ហាញ​ពី​ឆន្ទៈ​ពួក​គេ​រៀង​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​បន្ត​ធ្វើ​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​ៗ​ទាំង​នោះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

 

អ្នក​និពន្ធ​វ័យ​ក្មេង៖ “យើង​មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​បទ​ថ្មី​ខ្លួន​ឯង ហេតុ​អី​យើង​ត្រូវ​ចម្លង​ពី​គេ!”

 

“យើង​មាន​សមត្ថភាព​ធ្វើ​បទ​ថ្មី​ខ្លួន​ឯង ហេតុ​អី​យើង​ត្រូវ​ចម្លង​ពី​គេ!” សាំង សុខ​សេរី ថ្លែង។ ដោយ​ឡែក ម៉ា ច័ន្ទ​បញ្ញា និង រុន ស៊ីរ៉ា រឹត​តែ​ពិសេស​ទៀត។

 

អីចឹង​តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!!!