សូមងាកមកទស្សនា The Voice Thailand ម្តងមើល យ៉ាងម៉េចទៅវិញ ?

សូមងាកមកទស្សនា The Voice Thailand ម្តងមើល យ៉ាងម៉េចទៅវិញ ?

នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ច្រៀងបទ «กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง (ត្រឡប់វិញមិនបាន ទៅមិនដល់)» ដ៏ពីរោះ បានធ្វើឱ្យគណៈកម្មការ The Voice Thailand ទាំងបួនដណ្តើមគ្នាធ្វើជាគ្រូ ។ សូមទស្សនាដូចខាងក្រោម ៖