ឪ​កាស​ការងារ ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

​សាលា​អន្តរជាតិ ហូ​ម​អ​ហ្វ​អ៊ីង​គ្លី​ស យើងខ្ញុំ​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ដែលមាន​បទពិសោធ​ន៏​ការងារ ដូចខាងក្រោម