ជម្រុះ World Cup តំបន់​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​ជុំ​ទី​4 ម្ចាស់ផ្ទះ​ប្រេ​ស៊ី​ល អ៊ុយ​រូ​ហ្គា​យ ប៉ា​រ៉ា​ហ្គា​យ រំពឹង​ឈ្នះ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង ជុំ​ទី 4 មាន 5 ប្រកួត​។ ម្ចាស់ផ្ទះ​ប្រេ​សុ​ី​ល អ៊ុយ​រូ​ហ្គា​យ ប៉ា​រ៉ា​ហ្គា​យ រំពឹង​រកបាន 3 ពិន្ទុ ពី​ក្រុម​ភ្ញៀវ ។

Colombia V Argentina
Colombia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Colombia 2-0 Peru
10-15 Uruguay 3-0 Colombia
11-15 Chile 1-1 Colombia
Argentina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Argentina 0-2 Ecuador
10-15 Paraguay 0-0 Argentina
11-15 Argentina 1-1 Brazil
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Colombia ឈ្នះ 1 Argentina ឈ្នះ 6 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Argentina (P) 0-0 Colombia
06-13 Argentina 0-0 Colombia
11-11 Colombia 1-2 Argentina
07-11 Argentina 0-0 Colombia
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Venezuala V Ecuador
Venezuela លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Venezuela 0-1 Paraguay
10-15 Brazil 3-1 Venezuela
11-15 Bolivia 4-2 Venezuela
Ecuador លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Argentina 0-2 Ecuador
10-15 Ecuador 2-0 Bolivia
11-15 Ecuador 2-1 Uruguay
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Venezuela ឈ្នះ 5 Ecuador ឈ្នះ 4 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Venezuela 1-1 Ecuador
10-11 Ecuador 2-0 Venezuela
07-11 Venezuela 1-0 Ecuador
11-10 Ecuador 4-1 Venezuelar
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Brazil V Peru
Brazil លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Chile 2-0 Brazil
10-15 Brazil 3-1 Venezuela
11-15 Argentina 1-1 Brazil
Peru លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Colombia 2-0 Peru
10-15 Peru 3-4 Chile
11-15 Peru 1-0 Paraguay
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Brzail ឈ្នះ 7 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Brazil 2-1 Peru
04-09 Brazil 3-0 Peru
11-07 Peru 1-1 Brazil
03-05 Brazil 1-0 Peru
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Uruguay V Chile
Uruguay លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Bolivia 0-2 Uruguay
10-15 Uruguay 3-0 Colombia
11-15 Ecuador 2-1 Uruguay
Chile លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-1-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Chile 2-0 Brazil
10-15 Peru 3-4 Chile
11-15 Chile 1-1 Colombia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Uruguay ឈ្នះ 3 Chile ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Chile 1-0 Uruguay
11-14 Chile 1-2 Uruguay
03-13 Chile 2-0 Uruguay
11-11 Uruguay 4-0 Chile
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Paraguay V Bolivia
Paraguay លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Venezuela 0-1 Paraguay
10-15 Paraguay 0-0 Argentina
11-15 Peru 1-0 Paraguay
Bolivia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-15 Bolivia 0-2 Uruguay
10-15 Ecuador 2-0 Bolivia
11-15 Bolivia 4-2 Venezuela
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Paraguay ឈ្នះ 5 Bolivia ឈ្នះ 3 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-13 Paraguay 4-0 Bolivia
06-12 Bolivia 3-1 Paraguay
06-11 Paraguay 0-0 Bolivia
06-11 Bolivia 0-2 Paraguay
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន