បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាស៊ី​ជុំ​ទី​2​ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល​ថ្ងៃនេះ

បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាស៊ី ជុំ​ទី 2 ជម្រុះ​តាម​ពូ​ល​នៅ​ថ្ងៃនេះ មាន 14 ប្រកួត ។
ក្រុម​ល្អ ៖ ជប៉ុន អូស្ត្រាលី កូរ៉េ​ខាងត្បូង កា​តា ។

ពូ​ល A
            Malaysia V UAE
Malaysia 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 26 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Laos 1-3 Malaysia
10-15 Timor-Leste 0-1 Malaysia
11-15 Palestine 6-0 Malaysia
UAE 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Saudi Arabia 2-1 UAE
11-15 UAE 5-1 Turkmenistan
11-15 UAE 8-0 Timor-Leste
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 UAE 1-0 Malaysia
01-10 UAE 1-0 Malaysia
01-09 Malaysia 0-5 UAE
06-07 Malaysia 1-3 UAE
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

      Timor-Leste V Saudi Arabia
Timor-Leste 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Timor-Leste 1-1 Palestine
10-15 Timor-Leste 0-1 Malaysia
11-15 UAE 8-0 Timor-Leste
Saudi Arabia 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Malaysia 0-3 Saudi Arabia
10-15 Saudi Arabia 2-1 UAE
11-15 Palestine 0-0 Saudi Arabia
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Saudi Arabia 7-0 Timor-Leste
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល B
           Kyrgyzstan V Jordan
Kyrgyzstan 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Kyrgyzstan 2-2 Tajikistan
10-15 Kyrgyzstan 2-0 Bangladesh
11-15 Australia 3-0 Kyrgyzstan
Jordan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Jordan 2-0 Australia
10-15 Jordan 3-0 Tajikistan
11-15 Jordan 2-0 Malta
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Jordan 0-0 Kyrgyzstan
10-07 Jordan 2-0 Kyrgyzstan
10-07 Kyrgyzstan 2-0 Jordan
11-06 Jordan 0-0 Kyrgyzstan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

       Bangladesh V Australia
Bangladesh 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-1-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bangladesh 0-4 Jordan
10-15 Kyrgyzstan 2-0 Bangladesh
11-15 Tajikistan 5-0 Bangladesh
Australia 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Tajikistan 0-3 Australia
10-15 Jordan 2-0 Australia
11-15 Australia 3-0 Kyrgyzstan
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Australia 5-0 Bangladesh
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល C
              Bhutan V Qatar
Bhutan 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 45 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Bhutan 3-4 Maldives
10-15 Bhutan 0-1 Hong Kong
11-15 China 12-0 Bhutan
Qatar 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Qatar 1-0 China
10-15 Qatar 4-0 Maldives
11-15 Qatar 1-2 Turkey
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Qatar 15-0 Bhutan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Hong Kong V China
Hong Kong 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Hong Kong 5-0 Myanmar
11-15 Maldives 0-1 Hong Kong
11-15 Hong Kong 2-0 Macao
China 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Maldives 0-3 China
10-15 Qatar 1-0 China
11-15 China 12-0 Bhutan
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 China 0-0 Hong Kong
02-10 Hong Kong 0-2 China
11-04 China 7-0 Hong Kong
03-04 Hong Kong 0-1 China
12-03 China 3-1 Hong Kong
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល D
          Turkmenistan V Oman
Turkmenistan 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Turkmenistan 1-0 Guam
11-15 UAE 5-1 Turkmenistan
11-15 Iran 3-1 Turkmenistan
Oman 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Oman 1-1 Iran
10-15 Oman 3-0 India
11-15 Oman 0-1 New Zealand
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Oman 3-1 Turkmenistan
05-08 Oman 2-1 Turkmenistan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

                      Guam V Iran
Guam 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Guam 0-0 Oman
10-15 Turkmenistan 1-0 Guam
11-15 India 1-0 Guam
Iran 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Oman 1-1 Iran
10-15 Iran 1-1 Japan
11-15 Iran 3-1 Turkmenistan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Iran 6-0 Guam
11-00 Iran 19-0 Guam
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល E
               Cambodia V Japan
Cambodia 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 19  គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Singapore 2-1 Cambodia
10-15 Cambodia 6-1 Brunei
11-15 Afghanistan 3-0 Cambodia
Japan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ តែ​គ្មាន​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​សោះ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Syria 0-3 Japan
10-15 Iran 1-1 Japan
11-15 Singapore 0-3 Japan
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Japan 3-0 Cambodia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

             Singapore V Syria
Singapore 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Singapore 1-0 Afghanistan
10-15 Singapore 2-1 Cambodia
11-15 Singapore 0-3 Japan
Syria 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Oman 2-1 Syria
10-15 Syria 0-3 Japan
10-15 Syria 5-2 Afghanistan
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Syria 1-0 Singapore
11-13 Syria 4-0 Singapore
10-13 Singapore 2-1 Syria
11-06 Singapore 0-0 Syria
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល F
            Chinese Taipei V Iraq
Chinese Taipei  4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Chinese Taipei 1-2 Vietnam
10-15 Chinese Taipei 5-1 Macao
11-15 Thailand 4-2 Chinese Taipei
Iraq 3 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Thailand 2-2 Iraq
10-15 Jordan 3-0 Iraq
10-15 Vietnam 1-1 Iraq
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Iraq 5-1 Chinese Taipei
09-04 Chinese Taipei 1-4 Iraq
06-04 Iraq 6-1 Chinese Taipei
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល G
        Laos V Korea Rep
Laos 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-1-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 24 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Bangkok United 4-1 Laos
10-15 Myanmar 3-1 Laos
11-15 Lebanon 7-0 Laos
Korea Rep 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 5-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ តែ​គ្មាន​របូត​វិញ 1   គ្រាប់​សោះ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Kuwait 0-1 Korea Rep
10-15 Korea Rep 3-0 Jamaica
11-15 Korea Rep 4-0 Myanmar
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Korea Rep 8-0 Laos
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល H
          Korea DPR V Bahrain
Korea DPR 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Korea DPR 0-0 Philippines
10-15 Korea DPR 1-0 Yemen
11-15 Uzbekistan 3-1 Korea DPR
Bahrain 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Yemen 0-4 Bahrain
10-15 Bahrain 0-4 Uzbekistan
10-15 Bahrain 2-0 Philippines
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Bahrain 0-1 Korea DPR
11-14 Bahrain 2-2 Korea DPR
01-11 Bahrain 0-1 Korea DPR
08-05 Bahrain 2-3 Korea DPR
03-05 Korea DPR 1-2 Bahrain
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

           Yemen V Uzbekistan
Yemen 6 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-0-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Yemen 0-4 Bahrain
10-15 Korea DPR 1-0 Yemen
11-15 Philippines 0-1 Yemen
Uzbekistan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Philippines 1-5 Uzbekistan
10-15 Bahrain 0-4 Uzbekistan
11-15 Uzbekistan 3-1 Korea DPR
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 Uzbekistan 1-0 Yemen
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)