បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អា​មេ​រិ​ក​ខាងជើង និង​កណ្តាល​ជុំ​ទី 4

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អា​មេ​រិ​ក​ខាងជើង និង​កណ្ដាល ជុំ​ទី 4 មាន 6 ប្រកួត ។ កា​ណា​ដា សហរដ្ឋអាមេរិក ក្វា​តេ​ម៉ា​ឡា ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

St.Vincint  V Guatemala
St.Vincint លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Aruba 2-1 St.Vincent
10-15 St.Vincent 2-1 Antigua & Barbuda
11-15 United States 6-1 St.Vincent
Guatemala លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Honduras 1-1 Guatemala
10-15 Guatemala P 1-1 Czech
11-15 Guatemala 1-2 Trinidad & Tobago
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ
10-11 St.Vincent 0-3 Guatemala
09-11 Guatemala 4-0 St.Vincent
01-96 St.Vincent 0-3 Guatemala
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

Honduras  V Mexico
Honduras លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Honduras 1-1 Guatemala
10-15 Honduras 1-1 South Africa
11-15 Canada 1-0 Honduras
Mexico លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 United States 2-3 Mexico
10-15 Mexico 1-0 Panama
11-15 Mexico 3-0 El Salvador
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Honduras ឈ្នះ 4 Mexico ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ
07-15 Mexico 0-0 Honduras
10-14 Mexico 2-0 Honduras
09-13 Mexico 1-2 Honduras
03-13 Honduras 2-2 Mexico
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

Panama  V Costa Rica
Panama លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Panama 1-2 Trinidad & Tobago
10-15 Mexico 1-0 Panama
11-15 Jamaica 2-0 Panama
Costa Rica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Costa Rica 0-1 South Africa
10-15 United States 0-1 Costa Rica
11-15 Costa Rica 1-0 Haiti
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Panama ឈ្នះ 3 Costa Rica ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ
04-15 Panama 2-1 Costa Rica
09-14 Costa Rica 2-2 Panama
06-13 Costa Rica 2-0 Panama
02-13 Panama 2-2 Costa Rica
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

EL Salvador  V Canada
EL Salvador លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 EL Salvador 1-3 Haiti
10-15 Guatemala P 1-1 EL Salvador
11-15 Mexco 3-0 EL Salvador
Canada លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Belize 1-1 Canada
10-15 Canada 1-1 Ghana
10-15 Canada 1-0 Honduras
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត EL Salvador ឈ្នះ 2 Canada ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ
07-15 EL Salvador 0-0 Canada
07-09 EL Salvador 0-1 Canada
09-97 EL Salvador 4-1 Canada
04-97 Canada 0-0 EL Salvador
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

Haiti  V Jamaica
Haiti លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Haiti 3-0 Grenada
10-15 EL Salvador 1-3 Haiti
11-15 Costa Rica 1-0 Haiti
Jamaica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Nicaragua 0-2 Jamaica
10-15 Korea Rep 3-0 Jamaica
11-15 Jamaica 0-2 Panama
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Haiti ឈ្នះ 1 Jamaica ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ
07-15 Haiti 0-1 Jamaica
11-14 Jamaica 2-0 Haiti
05-09 Jamaica 2-2 Haiti
10-06 Jamaica 2-0 Haiti
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Trinidad & Tobago V United States
Trinidad & Tobago លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Panama 1-2 Trinidad & Tobago
10-15 Trinidad & Tobago 0-0 Nicaragua
11-15 Guatemala 1-2 Trinidad & Tobago
United States លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 United States 2-3 Mexico
10-15 United States 0-1 Costa Rica
11-15 United States 6-1 St.Vincent
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Trinidad & Tobago ឈ្នះ 1 United States ឈ្នះ 8 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ
09-09 Trinidad & Tobago 0-1 United States
04-09 United States 3-0 Trinidad & Tobago
10-08 Trinidad & Tobago 2-1 United States
09-08 United States 3-0 Trinidad & Tobago
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)