ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាហ្វ្រិក ជុំ​ទី​2 ជើង​ទី​2 សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​មាន14ប្រកួត

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាហ្វ្រិក ជុំ​ទី​2 ជើង​ទី​2 សម្រាប់​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​មាន 14 ប្រកួត ។ កា​មេ​រូ​ន មិន​ដែល​ចាញ់​ខណៈ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង កុង​ហ្គោ ទុ​យ​នី​ស៊ី កូត​ឌី​វ័​រ ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។

            Rwanda V Libya
ជើង​ទី 1 Libya 1-0 Rwanda
Rwanda លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Rwanda 0-1 Ghana
09-15 Rwanda 0-1 Gabon
11-15 Libya 1-0 Rwanda
Libya លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ  2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Tunisia 1-0 Libya
10-15 Libya 0-4 Morocco
11-15 Libya 1-0 Rwanda
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
05-14 Rwanda 3-0 Libya
05-14 Libya 0-0 Rwanda
03-13 Rwanda 0-1 Libya
05-12 Libya 2-0 Rwanda
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

           Cameroon V Niger
ជើង​ទី 1 Niger 0-3 Cameroon
Cameroon លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Cameroon 0-0 Congo
10-15 Congo 0-1 Cameroon
11-15 Niger 0-3 Cameroon
Niger លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Niger 2-0 Togo
10-15 Togo 1-1 Niger
11-15 Niger 0-3 Cameroon
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Niger 0-3 Cameroon
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

          Congo V Ethiopia
ជើង​ទី 1 Ethiopia 3-4 Congo
Congo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Cameroon 0-0 Congo
10-15 Congo 0-1 Cameroon
11-15 Ethiopia 3-4 Congo
Ethiopia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Burundi 2-0 Ethiopia
10-15 Ethiopia 3-0 Burundi
11-15 Ethiopia 3-4 Congo
ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-15 Ethiopia 3-4 Congo
01-14 Ethiopia 0-1 Congo
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Ghana V Comoros
ជើង​ទី 1 Comoros 0-0 Ghana
Ghana លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Ghana 2-1 Cote d’Ivoire
10-15 Cote d’Ivoire 1-0 Ghana
11-15 Comoros 0-0 Ghana
Comoros លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-4-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Comoros 0-0 Lesotho
10-15 Lesotho 1-1 Comoros
11-15 Comoros 0-0 Ghana
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Comoros 0-0 Ghana
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Nigeria V Swaziland
ជើង​ទី 1 Swaziland 0-0 Nigeria
Nigeria លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Nigeria 2-0 Burkina Faso
10-15 Burkina Faso 0-0 Nigeria
11-15 Swaziland 0-0 Nigeria
Swaziland លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Djibouti 0-6 Swaziland
10-15 Swaziland 2-1 Nigeria
11-15 Swaziland 0-0 Nigeria
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Swaziland 0-0 Nigeria
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

              Egypt V Chad
ជើង​ទី 1 Chad 1-0 Egypt
Egypt លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Chad 1-5 Egypt
10-15 Egypt 3-0 Zambia
11-15 Chad 1-0 Egypt
Chad លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Chad 0-2 Gabon
10-15 Gabon 0-1 Chad
11-15 Chad 1-0 Egypt
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Chad 1-0 Egypt
09-15 Chad 1-5 Egypt
04-12 Egypt 4-0 Chad
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

       South Africa V Angola
ជើង​ទី​1 Angola 1-3 South Africa
South Africa លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 South Africa 0-2 Angola
10-15 Angola 1-2 South Africa
11-15 Angola 1-3 South Africa
Angola លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 South Africa 0-2 Angola
10-15 Angola 1-2 South Africa
11-15 Angola 1-3 South Africa
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
10-15 Angola 1-2 South Africa
10-15 South Africa 0-2 Angola
06-15 South Africa 2-1 Angola
01-13 South Africa 2-0 Angola
01-08 South Africa 1-1 Angola
02-98 South Africa 0-0 Angola
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Tunisia V Mauritania
ជើង​ទី 1 Mauritania 1-2 Tunisia
Tunisia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Tunisia 1-0 Libya
10-15 Tunisia 2-3 Morocco
11-15 Mauritania 1-2 Tunisia
Mauritania លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Mali 2-1 Mauritania
10-15 Mauritania 1-1 Mali
11-15 Mauritania 1-2 Tunisia
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Mauritania 1-2 Tunisia
04-00 Tunisia 3-0 Mauritania
04-00 Mauritania 1-2 Tunisia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

        Cote d’Ivoire V Liberia
ជើង​ទី 1 Liberia 0-1 Cote d’Ivoire
Cote d’Ivoire លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Ghana 2-1 Cote d’Ivoire
10-15 Cote d’Ivoire 1-0 Ghana
11-15 Liberia 0-1 Cote d’Ivoire
Liberia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Liberia 1-1 Guinea-Bissau
10-15 Guinea-Bissau 1-3 Liberia
11-15 Liberia 0-1 Cote d’Ivoire
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Liberia 0-1 Cote d’Ivoire
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Burkina Faso V Benin
ជើង​ទី 1 Benin 2-1 Burkina Faso
Burkina Faso លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Nigeria 2-0 Burkina Faso
10-15 Burkina Faso 0-0 Nigeria
11-15 Benin 2-1 Burkina Faso
Benin លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Benin 1-1 Mali
10-15 Congo 2-1 Benin
11-15 Benin 2-1 Burkina Faso
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Benin 2-1 Burkina Faso
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Algeria V Tanzania
ជើង​ទី 1 Tanzania 2-2 Algeria
Algeria លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Algeria 1-2 Guinea
10-15 Algeria 1-0 Senegal
11-15 Tanzania 2-2 Algeria
Tanzania លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Tanzania 2-0 Malawi
10-15 Malawi 1-0 Tanzania
11-15 Tanzania 2-2 Algeria
 ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Tanzania 2-2 Algeria
09-11 Tanzania 1-1 Algeria
09-10 Algeria 1-1 Tanzania
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

               Mali V Botswana
ជើង​ទី 1 Botswana 2-1 Mali
Mali លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Mali 2-1 Mauritania
10-15 Mauritania 1-1 Mali
11-15 Botswana 2-1 Mali
Botswana លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Eritrea 0-2 Botswana
10-15 Botswana 3-1 Eritrea
11-15 Botswana 2-1 Mali
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
10-12 Botswana 1-4 Mali
09-12 Mali 3-0 Botswana
02-12 Botswana 1-2 Mali
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Senegal V Madagascar
ជើង​ទី 1 Madagascar 2-2 Senegal
Senegal លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Guinea 2-0 Senegal
10-15 Senegal 3-1 Guinea
11-15 Madagascar 2-2 Senegal
Madagascar លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Central Africa 0-3 Madagascar
10-15 Madagascar 2-2 Central Africa
11-15 Madagascar 2-2 Senegal
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Madagascar 2-2 Senegal
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

           Cape Verde V Kenya
ជើង​ទី 1 Kenya 1-0 Cape Verde
Cape Verde លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Cape Verde 7-1 Sao Tome e Principe
09-15 Libya 1-2 Cape Verde
11-15 Kenya 1-0 Cape Verde
Kenya លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Mauritius 2-5 Kenya
10-15 Kenya 0-0 Mauritius
11-15 Kenya 1-0 Cape Verde
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
11-15 Kenya 1-0 Cape Verde
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)