ក្រសួង​ការ​បរទស​ឥណ្ឌា​ថា ឥណ្ឌា​មិន​សាង​សង់​ប្រាសាទ​យក​តាម​រចនា​បថ​អង្គរ​ទេ

ក្រសួង​ការ​បរទស​ឥណ្ឌា​ថា ឥណ្ឌា​មិន​សាង​សង់​ប្រាសាទ​យក​តាម​រចនា​បថ​អង្គរ​ទេ