លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!


លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

ស្ថិត​នៅ​ ភូមិ ឥន្ទ​កុមារ​ ឃុំ កំពង់​ស្វាយ ស្រុក​ កំពង់ស្វាយ ខេត្ត​កំពង់​ធំ​ ​វាលស្រែខៀវ​ស្រស់​ត្រជាក់​ភ្នែក បូក​រួម​នឹង សកម្មភាពក្មេង​ប្រុស​ដឹក​ក្របី ត្រូវ​បាន​ភ្នាក់​ងារ​ Sabay ផ្ដិត​យក​បាន​​។ ដូច្នេះ​សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាពស្រុក​ស្រែ​នៅ​​ទីនោះសិន មុន​នឹង​លោកអ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការងារ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធនេះ។

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

លំហែអារម្មណ៍ជាមួយ ទិដ្ឋភាពស្រុកស្រែមួយសិន មុនធ្វើការ!

 

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង