រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា


រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

រូប​ភាព​ពី​លើ​អាកាស​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ បាន​បង្ហោះ​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង Dronestagram ដែល​​ជា​កម្មវិធី​បណ្ដាញ​សង្គម​ថ្មី​​ដូច​ទៅ​នឹង​ បណ្ដាញ​ Instagram។ បេក្ខភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាង​៥០០០​ពាន់​នាក់​ បាន​ចូល​រួម​​​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​​កាល​ពី​​ដើម​ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ។ ​រូប​ភាព​ស្អាត​ៗ​ដែល​ថត​ដោយ​កូន​យន្តហោះ​ Drone របស់​បេក្ខភាព​​មួយ​ចំនួន​បាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
រូបថត​​ស្អាតៗត្រជាក់​ភ្នែក​ ​ថត​ដោយ​យន្ត​ហោះ Drone ​​​​​​​​​​​​​​ដាក់​ប្រកួត​ប្រជែង​​គ្នា

 
ចុចអាន៖ រូបភាព​​ស្រស់​ស្អាត​​១០​សន្លឹក​ថត​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កូន​យន្តហោះ

 
ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail
​​​​​​​​