​រាជរដ្ឋាភិបាល​ចេញ​សារាចរ​ហាម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​លក់ ឬ​ជួល​ដី​នៅតាម​ព្រំដែន​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទេសជិតខាង

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​ចេញ​សារាចរ​ស្តីពី ការហាម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មិន​ឲ្យ​លក់​ឬ​ជួល​ដីស្រែ​ដីចំការ​ឬ​ដី​លំនៅឋាន នៅតាម​តំបន់​ព្រំដែន​ឲ្យ​ទៅ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៃ​ប្រទេសជិតខាង​រួមមាន​៖ ប្រទេស​វៀតណាម ឡាវ និង​ថៃ ទោះបី​ក្នុង​រូបភាព​ណាក៏ដោយ​៕ 

​រាជរដ្ឋាភិបាល​ចេញ​សារាចរ​ហាម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​លក់ ឬ​ជួល​ដី​នៅតាម​ព្រំដែន​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទេសជិតខាង
​រាជរដ្ឋាភិបាល​ចេញ​សារាចរ​ហាម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​លក់ ឬ​ជួល​ដី​នៅតាម​ព្រំដែន​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទេសជិតខាង