នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ជួបបណ្តាអង្គទូត ទាំងអស់ ដើម្បីប្រាប់ អំពីសភាពការណ៍ នយោបាយ

ភ្នំពេញ ៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ បានកោះអញ្ជើញ អង្គទូតទាំងអស់ ប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរាប អំពីស្ថានការណ៍នយោបាយ មួយចំនួន ។

ជំនួប រវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង និងបណ្តាអង្គទូតទាំងអស់ ប្រចាំកម្ពុជា ប្រព្រឹត្តទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកានេះ នៅទីស្តីការ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៕

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ជួបបណ្តាអង្គទូត ទាំងអស់ ដើម្បីប្រាប់ អំពីសភាពការណ៍ នយោបាយ

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ជួបបណ្តាអង្គទូត ទាំងអស់ ដើម្បីប្រាប់ អំពីសភាពការណ៍ នយោបាយ

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ជួបបណ្តាអង្គទូត ទាំងអស់ ដើម្បីប្រាប់ អំពីសភាពការណ៍ នយោបាយ

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង ជួបបណ្តាអង្គទូត ទាំងអស់ ដើម្បីប្រាប់ អំពីសភាពការណ៍ នយោបាយ