ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ភ្នំពេញ៖ នំបុ័ងប៉ាតេ «Eclipse » ជាប្រភេទនំបុ័ងប៉ាតេ មានរសជាតិប្លែក ពីនំបុ័ងប៉ាតេដទៃទៀត រួមជាមួយការវេចខ្ចប់ ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់ សេវាកម្មទាន់ចិត្ត កន្លែងអង្គុយប្រកបដោយផាសុភាព និងមានតម្លៃសមរម្យបំផុត (មួយដើម ៧០០០៛ ឬ១កំណាត់ = ៣៥០០៛)។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេស ជាងនេះទៅទៀតនោះ លោកអ្នកគ្រាន់តែជាវនំបុ័ងប៉ាតេ ១កំណាត់នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក អាចមានឱកាស ឈ្នះរង្វាន់ iPhone 6s និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ លោកអ្នក ទទួលបានសេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

លោកអ្នកអាចសាកល្បងរសជាតិដ៍ទាក់ទាញនេះបានតាមរយៈ អាសយដ្ឋានផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ជាប់សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុបទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ លេខទូរស័ព្ទ 017 552 007/ 017-093 35 00 66 ៕

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស

ឈ្នះ iPhone 6S និង រស​ជាតិ​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ ជា​មួយ​នំបុ័ង​ប៉ាតេ Eclipse ពិសេស