មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

វ៉ាស៊ីនតោន៖ អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានចោទប្រកាន់ ទៅលើបុរស និងស្ត្រីចំនួន៦៦នាក់ ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការ ចូលរួមរៀបចំគម្រោង វាយប្រហារជាមួយ ពួកឧទ្ទាមរដ្ឋឥស្លាម ISIS នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងនោះរួមទាំង ជនភៀសខ្លួន មួយចំនួនតូចផងដែរ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Daily Mail ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ។

សូមជម្រាបថា ក្រុមភេវរករទាំងនោះភាគច្រើនមានគោលដៅវាយ ប្រហាររដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ព្រមទាំងបាន ប្តេជ្ញាថា នឹងបញ្ច្រៀបបណ្តាញរបស់ខ្លួន នៅលោកខាងលិច ព្រមទាំងបង្កការបង្ហូរឈាម តាមគម្រោងរបស់ខ្លួន។ អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះគឺ ការគំរាមក្នុងការវាយប្រហារមួយចំនួន ក៏ចេញពីសំណាក់យុវជន សហរដ្ឋអាម៉េរិកផ្ទាល់ តែម្តង ដែលបានផ្លាស់ប្តូរជឿទៅលើពួកឧទ្ទាមISIS តាមរយៈការអូសទាញតាម ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត៕

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ

មនុស្សប្រមាណ៧០នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ គម្រោងវាយប្រហារ របស់ ISIS នៅអាម៉េរិក ក្នុងរយៈពេល១៨ខែ