ព្រឹទ្ធសភានឹងរៀបចំ សិក្ខាសាលា “ការរួមចំណែក របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងដំណើរការសភា ប្រជាធិបតេយ្យ”

ភ្នំពេញ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ព្រឹទ្ធសភា និងវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា (PIC) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការរួម ចំណែករបស់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុង ដំណើរការសភាប្រជាធិបតេយ្យ” នៅសាលសិក្ខាសាលា បណ្ណាល័យ ព្រឹទ្ធសភា នៅម៉ោង៧និង៣០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥៕