ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​

​នៅ​ថ្ងៃទី​២០​ខែ វិច្ឆិកា​នេះ និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​នាដ​សាស្ត្រ នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ បាន​សម្តែង​សិល្បៈ​រាំ​បែប​ទំនើប ឬ​របាំ​សហ​សម័យ នៅ​សាល​សំដែង ក្នុង​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រសិល្បៈ​។  ការសម្តែង​នេះ មាន​រយៈពេល​៣០​នាទី ដែលមាន​កា​រប​ញ្ជូ​ល​គ្នា​ទាំង​របាំ​ផ្លិត របាំ​ជនជាតិ និង​របាំ​សហ​សម័យ​។

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព​នៃ​ការសម្តែង​របាំ​នេះ ដូចតទៅ​៖
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​
ទស្សនាការ​សម្តែង​របាំ​ផ្លិត​របស់​កូរ៉េ​សម្រាប់​«​គម្រោង​សុបិន​»​រវាង​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ​


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​