កម្ពុជា​ស្នើ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ផ្តល់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ទូទៅ​លើ​មុខទំនិញ​យ៉ាងតិច​៩៧%

កម្ពុជា​ស្នើ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ផ្តល់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ទូទៅ​លើ​មុខទំនិញ​យ៉ាងតិច​៩៧%