រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​


រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

រូបភាព​ខ្លះ​ថត​នៅ​កន្លែង​ផ្សេងគ្នា ពេល​ផ្សេង​គ្នា តែ​បើ​យើង​ពិនិត្យ​ឱ្យ​ច្បាស់​ វា​អាច​មាន​សកម្មភាព​ស្រដៀង​គ្នា។ ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​អ៊ីចឹង ថត​ផ្សេង​គ្នា តែ​គេ​បែរ​ជា​អាច​រក​ឃើញ​ចំណុច​ដែល​មើល​ទៅ​ដូច​គ្នា​ ហើយ​គួរ​ឱ្យ​អស់​សំណើច​ទៀត​ផង។ តើ​អ្នក​គិត​ថា​រូប​គូ​មួយ​ណា​ដែល​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​ខ្លាំង​ជាង​គេ​?

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

រូបភាព​ខុសគ្នា តែ​ចៃដន្យ​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា​

 

 

ប្រភព៖ China Daily Forum