តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

កូរ៉េ៖ នាង Go Joon Hee ជាតារាសម្តែង និងជាតារាម៉ូដែល ដ៏ក្លាហាន មួយរូបដែលហ៊ានបញ្ចេញ ភាពសិចស៊ី ដើម្បីទទួលបាន ភាពល្បីល្បាញ និងប្រជាប្រិយភាព ហើយនាង ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើន ក្រោយពេលចូលរួមសម្តែង ក្នុងរឿង «Quenn of Ambition» និង «The Chaser» ។

នាពេលថ្មីៗនេះ នាង Go Joon Hee បានថតរូប សម្រាប់ដាក់ទស្សនាវដ្តី ជាច្រើន មានដូចជា CeCi, High Cut, និង Grazia ជាដើម ដែលរូបភាពទាំងនោះ មានលក្ខណៈសិចស៊ីប្លែកភ្នែក ទាក់ទាញគួរឲ្យចង់ទស្សនា។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតរបស់នាង ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា មានភាពសិចស៊ី លំដាប់កំពូល៖

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

ថតម៉ូដែលសម្រាប់ទស្សនាវដ្តី Lingerie

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

ថតម៉ូដែល សម្រាប់ទស្សនាវដ្តី CeCi

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

ថតជាមួយសមាជិកក្រុម 2PM  Jinwoon

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

ថតម៉ូដែលសម្រាប់ Calvin Klein

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

តារាសម្តែង នាង Go Joon Hee បង្ហាញ​រូប​សិច​ស៊ី​១២​សន្លឹក​ បង្អួ​ត​អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​

ថតម៉ូដែល អាវខោប៊យទាន់សម័យ