៤​ចំណុច​ត្រូវ​ដឹង​ជា​ចាំ​បាច់​​​សម្រាប់​​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​ Firefox ​ឆែក​អ៊ីនធឺណិត​រាល់​ថ្ងៃ​


៤​ចំណុច​ត្រូវ​ដឹង​ជា​ចាំ​បាច់​​​សម្រាប់​​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​ Firefox ​ឆែក​អ៊ីនធឺណិត​រាល់​ថ្ងៃ​

៤​ចំណុច​ត្រូវ​ដឹង​ជា​ចាំ​បាច់​​​សម្រាប់​​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​ Firefox ​ឆែក​អ៊ីនធឺណិត​រាល់​ថ្ងៃ​

 

 

ការ​ចេះ​ប្រើប្រាស់​ Browser ​Firefox ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រឹត​តែ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល។ វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​នូវ​ចំណុច​៤​យ៉ាង​ ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ Firefox ​គួរ​ចេះ។ ទស្សនា​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

 

 

 

មើល​គន្លឹះ៖ វីដេអូ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​អស់​កង្វល់​​រឿង​មេរោគ​ឆ្លង​ចូល​កុំព្យូ​ទ័រ​តាម​ Flash​

 

 

៤​ចំណុច​ត្រូវ​ដឹង​ជា​ចាំ​បាច់​​​សម្រាប់​​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​ Firefox ​ឆែក​អ៊ីនធឺណិត​រាល់​ថ្ងៃ​

 

ដោយ៖ មាស រ័ត្ន​

នាំមកជូនដោយ

៤​ចំណុច​ត្រូវ​ដឹង​ជា​ចាំ​បាច់​​​សម្រាប់​​អ្នក​​ប្រើ​ប្រាស់​​ Firefox ​ឆែក​អ៊ីនធឺណិត​រាល់​ថ្ងៃ​