សាលាក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​ទទួល​បាន​ថវិកា​៤លាន​ដុល្លារ​​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា

រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង​៤លាន​ដុល្លារ​បន្ថែម​ទៀត​ សម្រាប់​ភាគី​ជាតិ​នៅ​សាលាក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម។