សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ថែរក្សា​អនាម័យ បរិស្ថាន ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យអុំទូក

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ថែរក្សា​អនាម័យ បរិស្ថាន ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យអុំទូក