ក្រសួង​ធនធានទឹក ជូនដំណឹង ពី​កម្រិត​កំដៅ និង​ភាពយឺតយ៉ាវ រដូវរ​ស្សា​ឆ្នាំ​២០១៦

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ពី​ការកើនឡើង​នៃ​កម្រិត​សីតុណ្ហភាព ដែល​អាច​នឹង​ធ្វើអោយ​ស្ថានភាព អាកាសធាតុ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​។ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​នៃ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ដូចខាងក្រោម​៖

ក្រសួង​ធនធានទឹក ជូនដំណឹង ពី​កម្រិត​កំដៅ និង​ភាពយឺតយ៉ាវ រដូវរ​ស្សា​ឆ្នាំ​២០១៦
ក្រសួង​ធនធានទឹក ជូនដំណឹង ពី​កម្រិត​កំដៅ និង​ភាពយឺតយ៉ាវ រដូវរ​ស្សា​ឆ្នាំ​២០១៦