ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់


ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី ២៤ ស្អែក​ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​​ដែល​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​សាធារណៈ​សម្រាប់​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ ​​​មុន​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​មក​ដល់ ​ឥលូវ​ងាក​មក​មើល​ការ​រៀបចំ​សម្អាត​ និង​លំអ​តាម​កន្លែង​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ជា​មុន​សិន។

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មួយ​ចំនួន​មុន​ព្រះ​រាជពិធី​​​បុណ្យ​អុំទូក​មក​ដល់