រដ្ឋសភា​តែងតាំង​អ្ន​កនាំពាក្យ​រដ្ឋបាល​១​រូប ​និង​អ្នក​នាំពាក្យ​តំណាង​គណបក្ស​ទាំង​ពីរ ​មួយ​រូប​ៗ​

រដ្ឋសភា​បាន​បង្កើត​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​អ្នក​នាំពាក្យ​ចំនួន​បី​រូប​ ដែល​មួយ​រូប​​ជា​អគ្គលេខាធិការ​រដ្ឋសភា​ មាន​នាទី​នាំពាក្យ​លើ​កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​របស់​រដ្ឋសភា។​ រីឯ​អ្នកនាំពាក្យ​ពីរ​រូប​ទៀត​ម្នាក់​មក​ពី​គណបក្ស​កាន់​អំណាច ​និង​ម្នាក់​ទៀត​មក​​ពី​គណបក្ស​ប្រឆាំង​គឺ​ជាអ្នក​នាំពាក្យ​តំណាង​ឲ្យ​សម្លេង​ភាគ​ច្រើន​ និង​សម្លេង​ភាគ​តិច ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​កិច្ចការ​របស់​គណបក្ស​ខ្លួនផង​ ​នៅ​​ក្នុង​រដ្ឋសភា។​