ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ


ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

អាកាសធាតុ​ស្រលះ​ល្អ​ ចរាចរ​ក៏​មិន​សូវ​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ច្រើន​​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ដំបូង​​ឱកាស​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។

 

ទោះ​បី​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​បណ្តែត​ប្រទីប សំពះព្រះខែ​និង​អក​អំបុក​នៅ​រាជធានី​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ខកខាន​ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​រៀបចំ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​របស់​អាជ្ញាធរ​និង​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​នានា ជាពិសេស​នៅ​តាម​ហាង​លក់​ទំនិញ​ជា​ច្រើន​ក៏​មាន​លក់​​ទំនិញ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សម្រាប់​បង​ប្អូន​អាច​​មក​រក​ទិញ​ទំនិញ​យ៉ាង​រីករាយ​ក្នុង​តម្លៃ​ពិសេស។

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃ​ដំបូង​អុំទូក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា