​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ

​ភ្នំពេញ: មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ លើកកម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ បច្ចុប្បន្ននេះ បាន​កំពុង​យកចិត្តទុកដាក់ ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ ផលិតផល​ថ្នាំជក់ ក្នុង​គោលបំណង​ការពារ និង​លើកកម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ សំដៅ​កាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ ដល់​សុខភាព សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និង​បរិស្ថាន ដែល​បណ្ដាលមកពី ផលិតផល​ថ្នាំជក់​។​

​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ នេះ បាន​ត្រូវ​រដ្ឋសភា​អនុម័ត នៅ​ថ្ងៃទី​៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៥ នា​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​៤ នីតិកាល​ទី​៥ ហើយ​ព្រឹទ្ធសភា បាន​ពិនិត្យ​ចប់សព្វគ្រប់ លើ​ទម្រង់​និង​គតិ​ច្បាប់​នេះ​ទាំងស្រុង នៅ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៥ នា​សម័យប្រជុំ​វិសាមញ្ញ នីតិកាល​ទី​៣​។​

​ខ្លឹមសារ​ច្បាប់​នេះ មាន​សេចក្តី​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម ៖​

​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ

​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ

​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ
​ច្បាប់ ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យ​ផលិតផល​ថ្នាំជក់ បាន​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ