មហោស្រព​ភាព​​​​​​​យន្ត​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​លើក​ទី៦​មាន​លោក​ស្រី Angelina Jolie-Pitt ជា​ប្រធា​ន​​​គណៈ​កម្មកា​កិត្តិយស

មហោស្រព​ភាព​​​​​​​យន្ត​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​លើក​ទី៦ ដែល​មាន​លោក​ស្រី Angelina Jolie-Pitt ជា​ប្រធា​ន​​​គណៈ​កម្មកា​រកិត្តិយស នឹង​​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ពីថ្ងៃ​ទី៤ ដល់ ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥​នេះ។