ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង


ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

រូបភាព​ប្រាំ​ពីរ​សន្លឹក​ពី​ក្រុម​ការងារ​ Sabay នៅ​រសៀល​នេះ បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំង​ក្មេង​-ចាស់ បាន​នាំ​គ្នា​ទៅ​ព្រះ​អង្គ​ដងកើ​នា​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ្យ​វាំង ដើម្បី​បន់​ស្រន់​ ឬ បួង​សួង សុំ​សេចក្ដី​សុខ​ ព្រម​ទាំង​មាន​ថ្វាយ​ភ្លេង​ពិណពាទ្យ​ ជាដើម។​

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង

 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង
 

ថ្ងៃទី ២ បុណ្យ​អំទូក ពលរដ្ឋ​ទៅ​បួង​សួង​ច្រើន​នៅ​ព្រះ​អង្គ​ដង​កើ មុខ​ព្រះ​បរម​រាជវាំង