ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​

​ភ្នំពេញ៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅតែមាន​សភាព​ស្ងប់ស្ងាត់ សម្រាប់​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក​។ នៅតាម​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្បែរ​វិមានឯករាជ្យ តាម​មាត់ទន្លេ ជាពិសេស​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង មាន​យានជំនិះ​មិន​ច្រើន​ឡើយ  ដែល​កំពុងធ្វើដំណើរ​នៅពេលនេះ​។ ទោះបីជា​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្អាក​ការ​អុំទូក​នៅ​ភ្នំពេញ ប៉ុន្តែ​នៅតែមាន​ពិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត និង​ការប្រគំ​តន្ត្រី​ជាច្រើន​ទីតាំង​ផងដែរ​។ 

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព នា​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​ដូចតទៅ​៖
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​
ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃទី​៣ នៃ​ព្រះ​រាជពិធី​បុណ្យអុំទូក នៅ​ភ្នំពេញ​


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​