នៅពេលដែល​គ្រឿងញៀន​វាយលុក​ជនបទ…

ភ្នំពេញ៖ កាលពី១០ឆ្នាំមុន គ្រឿងញៀន​វាយលុក​ទីក្រុងធំៗនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ននេះ គ្រឿងញៀន​បានធ្វើ​ដំណើរ​ទៅដល់​ជនបទ​ហើយ។ អ្នក​ឃ្វាលគោ ដែល​មិន​ធ្លាប់​សាកល្បង​គ្រឿងញៀន​នោះ ឥឡូវ​ពួកគេ​ស្គាល់​រសជាតិ​ហើយ៕

​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​