ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​នៅ​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ខាង​ត្បូង​បាន​បំផ្លាញ​ផ្ទះ​៧៧​ខ្នង​

ចំនួន​ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​បាន​រង​ការ​បំផ្លាញ​ដោយ​សារ​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​នៅ​ក្នុង ​ប៉ែក​ខាង​ជើង​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ខាង​ត្បូង​បាន​កើន​ឡើង​ដល់​៧៧​ខ្នង​ហើយ។