គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

តាកែវ៖ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់ និងសាងសង់សាលា ព្រមទាំងក្រុមគ្រូបង្រៀន នៅវិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹម ក្នុងខេត្តតាកែវ ប្រមាណ២៥នាក់ នាថ្មីៗនេះ បានដាក់លិខិតជូន លោក ឡាយ វណ្ណៈ អភិបាលខេត្តតាកែវ ដើម្បីស្នើដក លោក ឡុង អិត នាយកវិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹម ចេញពីតំណែង ដោយពួកគេ អះអាងថា នាយកសាលារូបនោះ គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំ សាលាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍល្អ ហើយប្រកាន់បក្ខពួកនិយម។

បើតាមលិខិតស្នើរបស់ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងគ្រូបង្រៀនទាំងនោះ ផ្ញើទៅកាន់អភិបាលខេត្តតាកែវ ដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានឱ្យដឹងថា តាមការដឹកនាំរបស់លោក ឡុង អិត កន្លងមកនោះ វិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹម មិនមានការអភិវឌ្ឍទេ ផ្ទុយទៅវិញ មានតែការបែកបាក់ទ្វារបង្អួច បន្ទប់ទឹក បង្គន់ ដោយមិនបានជួសជុលឱ្យល្អប្រសើរវិញ។

លិខិតរបស់ គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា និងគ្រូបង្រៀនទាំងនោះ ក៏បានឱ្យដឹងទៀតថា លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មានការព្រួយបារម្ភ ចំពោះការសិក្សា របស់សិស្សានុសិស្ស ដោយសារតែការងារកន្លងមក បានធ្វើឱ្យលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មិនពេញចិត្ត ហើយសម្រេចថាមិនយកប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម ហើយថាការដឹកនាំ របស់នាយកសាលារូបនេះ បានធ្វើឱ្យខ្វះសាមគ្គីភាព នៅក្នុងសាលា ហើយប្រកាន់បក្ខពួកជាដើម។

ជុំវិញបញ្ហានេះ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល មិនទាន់អាចទាក់ទងទៅ លោក ឡុង អិត នាយកវិទ្យាល័យសុខអានក្តីទន្ទឹម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធបាននៅឡើយទេ នៅរសៀល ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ៕

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម

គ្រូបង្រៀន នៅខេត្តតាកែវ ២៥នាក់ ស្នើឱ្យអភិបាល ខេត្តតាកែវ ដកនាយកវិទ្យាល័យ សុខអានក្តីទន្ទឹម