ជីវិតតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក ហូរទៅជាមួយទឹក ((មានឃ្លីប))

ជីវិតតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក ហូរទៅជាមួយទឹក ((មានឃ្លីប))

មួយប៉ប្រិចភ្នែក ជីវិតត្រូវខ្សែទឹកហូរគួចយកទៅ ជាមួយនឹងរថយន្ត ដែលក្រឡាប់តាម​ទឹកជាច្រើនត្រឡប់ ។ សំណាងល្អបុរសពីរនាក់ បានហក់ចុះ គេចពីមុខរថយន្តបាន ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

A close call for a driver whose car sank in a flood

(ពីកាពូក) អរគុណ Youtube