គ្រោះធម្មជាតិ​នឹង​កើន​ទ្វេដង បើ​សិន​គេ​មិន​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់

នៅ​បីថ្ងៃ​មុន​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​អាកាសធាតុ​បើកធ្វើ​នៅទីក្រុង​ប៉ារីស (ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០​វិច្ឆិកា ដល់​១១​ធ្នូ) អ្នកជំនាញ​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រើនរំលឹក​ឲ្យ​គេ​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​កាបូនិក ក្នុង​គោលដៅ​ធានា​លំនឹង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក។ តាម​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ADB ចេញផ្សាយ កាលពី​ថ្ងៃ សុក្រ គ្រោះធម្មជាតិ​នឹង​អាច​កើនឡើង​មួយ​ជាពីរ បើសិន ជា​គេ​មិនអាច​កាត់បន្ថយ​ឧស្ម័ន​កាបូនិក ឧស្ម័ន​ផ្ទះកញ្ចក់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផែនដី ឡើង​កំដៅ និង​អាកាសធាតុ​ប្រែប្រួល។