តំបន់សេដ្ឋកិច្ចតែមួយ របស់អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងជាស្ថាពរ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចតែមួយ របស់អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងជាស្ថាពរ
កូឡាឡាំពួរ៖ ទីបំផុតទៅសមាគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬអាស៊ាន បានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធជាសហគមន៍មួយ ដែលខ្លួនប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានចលនាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីផ្សារតែមួយ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជារួមប្រមាណ៦២៥លាននាក់ ដែលអាចមានសេចកិច្ចរួមប្រមាណ២.៦កោតលានដុល្លារអាមេរិក។ សេចក្តីសម្រេចនៃការបង្កើតសហគមន៍មួយ របស់អាស៊ាន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ដោយប្រទេសជាសមាជិកទាំង១០ នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី២៧ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា កន្លងទៅ៕  

TheMinute‬