ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​

​សៀម​រាម​៖ បើ​និយាយ​ពី​អង្គរវត្ត ប្រាក់ចំណូល​រាប់លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ត្រូវបាន​ហូរ​ចូលទៅក្នុង​ថវិកាជាតិ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ តាមរយៈ​ការ​ទស្សនា​វត្ថុ​បុរាណ​ដ៏​ចំណាស់​មួយ​នេះ​។ មិនមែន​តែ​ប្រាសាទ​អង្គរ​ពិត​ទេ​ដែល​ផ្តល់​ប្រាក់ចំណូល​នោះ សូម្បីតែ​រូបគំនូរ​ប្រាសាទ​អង្គរ​នៅលើ​អាវយឺត នៅលើ​ក្រដាស នៅលើ​ក្រណាត់ ក៏​ផ្តល់​ប្រាក់ចំណូល​ច្រើន​រយ ពាន់ ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​។

សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបថត​ដូចតទៅ​៖
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​
ប្រាសាទ​អង្គ​រលើ​ក្រណាត់ ឬ​លើ​ក្រដាស​ក៏​បង្កើត​ប្រាក់ចំណូល​ជូន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែរ​


​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​