សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?


សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

ដើម្បី​កម្សាន្ត​អារម្មណ៍​ថ្ងៃ​អាទិត្យ Sabay សូម​នាំ​​ប្រិយមិត្ត​ទៅ​មើល​រូបរាង​​សាច់ដុំ ដ៏​ស្រស់​សង្ហា​របស់​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង ដែល​ក្នុង​នេះ​មានដូចជា៖

 

១- Joo Sang Wook

 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

២- Rain
 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

៣- Taeyang
 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

៤- Sung Joon
 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 
៥- Jang Hyuk
 
សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?
 
៦- Choi Siwon

 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

៧- Lee Dong Wook
 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 
៨- Kim Soo Hyun

 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

៩- Gong Yoo
 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

១០- Cha Seung Won

 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

១១- So Ji Sub

 

សាច់​ដុំ​តារា​កូរ៉េ ១១ ដួង​នេះ អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​មួយ​ណា?

 

ប្រែសម្រួល៖ អ៊ុំ សុភក្តិ

ប្រភព៖ asiantown