លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសូងទំនាក់ទំនងព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងអធិការ នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ២៩ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរាជធានីរងភ្នំពេញ៕

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់

លោកស្រី​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញ​គោរពវិញ្ញាណ​ក្ខន្ធ លោក​ ជ្រាង សុផាន់