អ្នក​ឧកញ៉ា គិត ម៉េ​ង ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សភាពាណិជ្ជកម្ម​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អបអរសាទរ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េ​ង ថ្ងៃនេះ​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សភាពាណិជ្ជកម្ម​រាជធានី​ភ្នំពេញ លើក​ទី​២ អាណត្តិ​ទី​៣ និង​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធាន​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា អាណត្តិ​ទី​៣ ។