សភា បើកសម័យប្រជុំ ទោះជាគ្មានការចូលរួម ពីបក្សប្រឆាំង

ភ្នំពេញ៖ សភា បានបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួន នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានា ទោះបីជាមិនមានវត្តមានតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ យ៉ាងណាក្តី។

សភា បើកសម័យប្រជុំ ទោះជាគ្មានការចូលរួម ពីបក្សប្រឆាំង

សភា បើកសម័យប្រជុំ ទោះជាគ្មានការចូលរួម ពីបក្សប្រឆាំង

សភា បើកសម័យប្រជុំ ទោះជាគ្មានការចូលរួម ពីបក្សប្រឆាំង

សភា បើកសម័យប្រជុំ ទោះជាគ្មានការចូលរួម ពីបក្សប្រឆាំង