លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

ភ្នំពេញ៖ លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនិង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ ព្រែក ព្នៅ នៅព្រឹកថ្ងៃ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ បានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក ជ្រាង សុផាន់ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ ។

លោក ជ្រាង សុផាន់ បានទទួលអនិច្ចកម្ម ដោយរោគាពាធក្នុងជន្មាយុ៥៦ឆ្នាំ នាវេលាម៉ោង ៥ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ៕

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់

លោក ម៉ៅ បូរ៉ា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ និង លោកសុខ សម្បត្តិ គណៈអភិបាលខណ្ឌ អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោក ជ្រាង សុផាន់